• van de wijnboer
 • naar jouw voordeur
 • zonder tussenpersoon

30+ beoordelingen

Algemene Voorwaarden OnWine

Op het bestellen en bezorgen van Producten of het Abonnement via het Platform van Onwine zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse aanpassingen. Onderstaande voorwaarden zijn actueel per 5 Oktober 2021.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Abonnement: periodieke levering van wijnen zoals beschreven in Artikel 15.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
 3. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Wijnleverancier. De Consument is minimaal 18 jaar oud. 
 4. Dag: kalenderdag. 
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. 
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument, de Wijnleverancier of Onwine in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Een consument kan gebruik maken van een herroepingsrecht door een formulier in te vullen dan wel een rechtstreekse email te sturen naar [email protected]
 2. Onwine: de besloten vennootschap OnWine B.V., gevestigd te Auriollaan 54 te 3527EW, Utrecht. OnWine B.V. is de rechtspersoon die de verkoop namens de Wijnleverancier faciliteert en producten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
 3. Platform: de omgeving binnen On-wine.com waarop producten van de (verschillende) Wijnleverancier(en) aan de Consument worden aangeboden.
 4. Product(en): de namens de Wijnleverancier op het Platform beschikbaar gestelde producten welke besteld kunnen worden door een Consument.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Onwine georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten namens de Wijnleverancier, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en de Wijnleverancier (en Onwine) gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Wijnleverancier: het bedrijf dat middels een verkoop of afstand een Product of Abonnement zoals aangeboden via Onwine aan de Consument verkoopt. De Wijnleverancier kan verschillen afhankelijk van het Producten wordt weergegeven op de factuur zoals ontvangen door de Consument bij een bestelling. Een overzicht van de betreffende Wijnleverancier(en) waarmee een verkoop op afstand kan worden afgesloten is opgenomen in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Wijnleverancier

De Wijnleverancier is de partij die middels een verkoop of afstand een Product of Abonnement zoals aangeboden via Onwine aan de Consument verkoopt. De Wijnleverancier kan verschillen afhankelijk van het Product welke de Consument besteld heeft en wordt weergegeven op de factuur zoals ontvangen door de Consument bij een bestelling. Een overzicht van de betreffende Wijnleverancier(en) inclusief relevante informatie waaronder naam bedrijf, vestigingsadres, KvK-nummer en btw-identificatienummer wordt opgenomen in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 -  Onwine

In het kader van het faciliteren van de verkoop tussen Consument en Wijnleverancier is Onwine verantwoordelijk voor het Platform. Tevens draagt Onwine zorg voor de administratie van de transactie tussen de Consument en de Wijnleverancier. De Consument gaat een transactie aan met de Wijnleverancier, waarbij Onwine fungeert als ‘doorgeefluik’, Onwine schiet namelijk de order van de Consument direct door naar de Wijnleverancier. In het kader van het faciliteren van deze transactie zal Onwine de Wijnleverancier enerzijds ‘ontzorgen’ en verzorgt Onwine anderzijds als fiscaal vertegenwoordiger de afdracht van accijnzen.

Naam besloten vennootschap: OnWine B.V.
Vestigingsadres: Auriollaan 54 te 3527 EW, Utrecht
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 80096239
Btw-identificatienummer: NL861553573B01

Artikel 4 - Leeftijdsgrens

Wanneer het Platform wordt bezocht door een Consument dient de Consument zijn of haar leeftijd in te voeren, alvorens de Consument op het Platform wordt toegelaten. Indien de Consument een bestelling doet via het Platform, dan dient de Consument eerst een account aan te maken met een emailadres, geboortedatum en wachtwoord. De Consument dient deze gegevens naar waarheid in te vullen. 

Artikel 5 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod zoals weergegeven op het Platformen op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de Consument en een Wijnleverancier, waarbij Onwine waar nodig fungeert als tussenpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld via het Platform. 
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 6 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Onwine is in samenwerking met de Wijnleverancier gerechtigd het aanbod aan te passen.
 3. Het aanbod namens een Wijnleverancier bevat een zo veel als mogelijk volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Onwine namens een Wijnleverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Onwine dan wel de Wijnleverancier niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod op het Platform zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de hoogte van het overige kosten waaronder administratiekosten; en
  7. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 Artikel 7 - De overeenkomst

 1. Door een bestelling te plaatsen geeft de Consument aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Wijnleverancier via Onwine onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bijvoorbeeld middels de verkoopfactuur. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Wijnleverancier (via Onwine) is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Gezien de overeenkomst tussen Consument en Wijnleverancier elektronisch tot stand komt via het Platform, treft Onwine passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Onwine voor een veilige web omgeving. Wanneer de consument elektronisch betaald, zal Onwine daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Onwine kan zich mede namens de Wijnleverancier - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand, bijvoorbeeld de leeftijd van de Consument in het kader van Artikel 4. Indien Onwine op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst namens de Wijnleverancier niet aan te gaan, is Onwine namens de Wijnleverancier gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 5. Onwine zal mede namens de Wijnleverancier bij de Producten aan de Consument de volgende informatie op toegankelijke wijze via het Platform beschikbaar stellen, mede middels het beschikbaar stellen van deze Overeenkomst:
  1. het emailadres van Onwine waar de consument met klachten terecht kan, Onwine zal namens de Wijnleverancier mogelijke klachten zo veel als mogelijk trachten op te lossen;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop indien van toepassing;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Bij de plaatsing van een bestelling van Producten of het Abonnement via het Platform heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur.
 2. In beginsel vervalt het herroepingsrecht direct volgend op (gedeeltelijke) gebruik (consumptie) van een Product of het Abonnement.
 3. Bij het ontvangst van Producten of de levering van het Abonnement heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen inclusief opgave van redenen, bijvoorbeeld omdat het ontvangen Product of de levering van het Abonnement beschadigd is. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product of de levering van het Abonnement door de Consument.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij/ zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/ zij indien gevraagd het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Onwine retourneren, conform de door Onwine verstrekte instructies. Onwine zal vervolgens waar nodig contact zoeken met de Wijnleverancier.
 5. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij/ zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Onwine. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email naar [email protected]. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen indien daar om wordt gevraagd. In een dergelijk geval dient de Consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Indien de Consument na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Onwine heeft teruggezonden binnen de in lid 5 genoemde termijn, is de koop een feit. 

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Onwine dit bedrag namens de Wijnleverancier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij kan de voorwaarde door Onwine gesteld worden dat het product reeds is terug ontvangen door Onwine of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling kan geschieden via digitale betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Onwine kan namens de Wijnleverancier het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld bijvoorbeeld middels het op toegankelijke wijze beschikbaar stellen van deze overeenkomst. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en accijns.
 2. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en accijns.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Wijnleverancier niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

 1. De Wijnleverancier, dan wel Onwine namens de Wijnleverancier, staat ervoor in dat de Producten of het Abonnement voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De Wijnleverancier, dan wel Onwine namens de Wijnleverancier, staat er niet voor in dat het Product of het Abonnement geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Onwine schriftelijk te worden gemeld. Zo nodige terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van een Product komt overeen met de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Onwine dan wel de Wijnleverancier kan doen gelden.
 4. Onwine staat namens de Wijnleverancier in voor de kwaliteit voor de aangeboden producten. Producten moeten namelijk beantwoorden aan de redelijke verwachting die de Consument hierbij heeft. Mocht er onverhoopt niet aan de verwachting worden voldaan verneemt Onwine dat graag en zal gezocht worden naar een een passende oplossing.
 5. Onwine dan wel de Wijnleverancier is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Wijnleverancier en/of op de verpakking behandeld zijn.

 Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De Wijnleverancier zal in samenwerking met de Onwine de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten of de levering van het Abonnement.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Onwine kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Onwine in samenwerking met de Wijnleverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 25 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij/ zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Onwine namens de Wijnleverancier het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Onwine in samenwerking met de Wijnleverancier zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende Producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Onwine.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Onwine namens de Wijnleverancier tot het moment van bezorging aan de Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om Onwine op de hoogte te stellen indien een bestelling (Product of de levering van het Abonnement) niet is geleverd. Dit dient binnen één maand dat de bestelling plaats te vinden.

 Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de bestelling van Producten. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Onwine te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Onwine behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 - Wijnboer Abonnement

 1. Artikel 15 is enkel van toepassing voor een Consument die een wijnboer Abonnement beoogt af te sluiten. Artikel 15 is niet van toepassing voor eenmalige bestellingen van Producten via het Platform.
 2. Door een Abonnement af te sluiten ontvangt een Consument iedere maand voor een vast bedrag (inclusief accijns, BTW en verzendkosten) een doos met wijnen (‘levering’). De wijnen kunnen iedere maand variëren.
 3. Het Abonnement kan door de Consument worden aanvaard door het bestelproces zoals die op het Platform wordt aangeboden te voltooien, dan wel door middel van direct contact met Onwine.
  1. De eerste betaling (via het bestelproces van het Platform) is een machtiging voor het Abonnement en de bijbehorende maandelijkse automatische incasso’s.
  2. Wanneer de eerste levering wordt aangegaan en betaald via het Platform wordt er in de eerstvolgende maand via een automatische incasso betaald voor het Abonnement.
  3. Het volledige bedrag wordt iedere maand afgeschreven middels automatische incasso. Door de Voorwaarden van het Abonnement te aanvaarden gaat de Consument akkoord met deze maandelijkse automatische incasso.
 4. Het wijnboer Abonnement van Onwine wordt altijd aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij anders verzocht door de Consument.
 5. Het Abonnement is per maand opzegbaar door zowel de Consument alsmede Onwine.
 6. Het Abonnement opzeggen is enkel mogelijk na een minimale periode van 3 maanden.
 7. Het Abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 7 dagen voor maandeinde. Dit, in verband met de eerstvolgende levering die doorgaans in de eerste week van de volgende maand plaatsvindt.
 8. Opzegging van het Abonnement kan door middel van het versturen van een e-mail naar [email protected].
 9. Bij opzegging binnen 7 dagen voor maandeinde, zal er nog eenmaal een betaling via automatische incasso plaatsvinden en zal de Consument ook nog eenmaal een levering ontvangen.
 10. Onwine is gerechtigd te allen tijde de prijs van een Abonnement aan te passen. Een Consument zal bij een prijsverhoging minimaal één maand van te voren op de hoogte worden gesteld, opdat de Consument de mogelijkheid krijgt het Abonnement op te zeggen voorafgaand aan de in gang van een prijsverhoging.
 11. Onwine behoudt zich het recht voor om het Abonnement op te zeggen, bijvoorbeeld indien de Consument zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 12. De levering vindt plaats op maandbasis, in het algemeen per post. De leveringstermijn is doorgaans in de eerste week van de maand. De leveringstermijn is indicatief waarbij Onwine zich tot het uiterste inspannen de leveringstermijnen te behalen.
 13. Met betrekking tot herroepingsrecht, geldt hetgeen beschreven in Artikel 8.

Artikel 16 - Nieuwsbrief

 1. De voor de nieuwsbrief opgegeven gegevens worden enkel gebruikt om per e-mail updates te delen vanuit Onwine. Updates om je te informeren over bijvoorbeeld: nieuwe producten op het Platform, nieuwe diensten, aanbiedingen, of interessante informatie over ontwikkelingen binnen de wereld van wijnen. Op mogelijke aanbiedingen zijn deze Voorwaarden van toepassing.
 2. Onwine kan gebruik maken van de diensten van derden om de nieuwsbrief te versturen. De voor de nieuwsbrief opgegeven gegevens worden verder niet aan derden beschikbaar gesteld. Voor meer informatie over uw gegevens wordt ook verwezen naar het Privacybeleid zoals opgenomen op het Platform.
 3. Onwine beoogt de nieuwsbrief één keer per week te versturen. Het staat Onwine vrij om van deze frequentie af te wijken.
 4. Onwine, dan wel de dienst waarvan Onwine gebruikt maakt om de nieuwsbrief te versturen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails.
 5. Een ontvanger van de nieuwsbrief kan op ieder moment ervoor kiezen om zich af te melden voor de nieuwsbrief. Dit kan door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.

Artikel 17 - Klachtenregeling

 1. Onwine beschikt mede namens de Wijnleverancier en ten behoeve van de Consument over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Onwine, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. Onwine zal waar van toepassing de klachten delen met de Wijnleverancier.
 3. Bij Onwine ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Onwine binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Onwine, en vervolgens via Onwine tot de Wijnleverancier. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Onwine namens de Wijnleverancier niet op, tenzij Onwine schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Onwine dan wel (in overleg met) de Wijnleverancier, zal Onwine namens de Wijnleverancier naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugbetalen.

Artikel 18 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Wijnleverancier, de Consument en Onwine waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland. 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage bij Algemene Voorwaarden

Bijlage 1

Naam Wijnleverancier: Tuttivini S.R.L.S.
Vestigingsadres: Frazione Arzello 100, 15010 Melazzo, Italië
Italië registratienummer en Btw-identificatienummer: IT 02652420064                                        Btw-nummer BE: BE0769684112                                                                                              Btw-nummer DE: DE182/118/74933
REA-nummer: AL - 301107

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

De wijn komt direct van de wijnboeren, zij sturen de flessen ook eigenhandig op.

 • De wijnboer bepaalt prijs en aanbod
 • Bestel eenvoudig wijn, direct bij de lokale boer
 • De wijnboer verstuurt naar jouw voordeur